Schrack Technik Polska

UPS: Przegląd techniczny gwarancyjny i pogwarancyjny

Wsparcie i gwarancja UPS

Nasze podejście przy współpracy z Klientem kładzie nacisk na konsultacje i pokazanie, w jaki sposób wykonać instalację UPS oraz jak zabezpieczyć się przed problemami podczas użytkowania.

Udzielamy pomocy przy rozwiązaniu problemów z UPS od etapu projektowania, instalacji oraz podczas użytkowania.

Użytkownikom zapewniamy pomoc poprzez szkolenia z obsługi UPS, obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dostarczane oferty oraz usługi traktuj jako wartość dodaną, gdyż pozwolą Ci uzyskać najlepszy dobór układów z zasilaczami UPS.

Schrack Technik zapewni Ci ciągłą profilaktyczną konserwację, a także indywidualne rozwiązania, które zagwarantują działanie sprzętu - bez przerw w zasilaniu.

W celu zaoferowania usług profilaktycznych oraz diagnostycznych Państwa sprzętu prosimy o kontakt.

Przegląd techniczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Przegląd techniczny UPS

Przegląd techniczny konserwacyjny ( prewencyjny, zapobiegawczy ) jest wykonywany przez profesjonalny serwis i służy do sprawdzenia stanu zasilacza UPS oraz jego przetestowania w sposób kontrolowany.

Zasilacz UPS jest instalowany w celu zapewnienia zwiększenia niezawodności zasilania odbiorów.

Poprawa niezawodności zasilacza UPS występuje tylko wtedy, gdy jest on odpowiednio konserwowany.

W przypadku zaniedbania i braku przeglądów można osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego. Na przykład zasilacz UPS ze zużytą baterią nie zapewni choćby minimalnego podtrzymania, a z braku konserwacji może z powodu wewnętrznego uszkodzenia odciąć zasilanie od zabezpieczanego (przez zanikiem zasilania) urządzenia bez ostrzeżenia.

Wykonywany jest z reguły raz do roku , o ile nie ustalono częstszych kontroli.

 • Ze względu na znajomość specyfiki urządzenia oraz miejsca instalacji zasilacza UPS i osprzętu, a także na dostępność części zapasowych zalecane jest, aby przeglądy techniczne wykonywał serwis dostawcy zasilacza UPS.

Rozróżniamy przegląd konserwacyjny:

 • Gwarancyjny –  mający na celu zapewnienie najwyższego poziomu zabezpieczenia dostępności zasilania, wymagany przez odpowiedni zapis (warunki) zawarte w Karcie Gwarancyjnej, potwierdzający, że urządzenie pracuje w warunkach określonych przez producenta w instrukcji obsługi, wymagany w celu zachowania odpowiedzialności gwarancyjnej dostawcy UPS.

 • Pogwarancyjny – dobrowolny, mający na celu zapewnienie najwyższego poziomu zabezpieczenia dostępności zasilania. Umożliwia korektę starzejących się połączeń mechanicznych, poprawę chłodzenia podzespołów mocy, usunięcie zanieczyszczeń mogących powodować uszkodzenia elektryczne i korozyjne. Wymianę podzespołów, które ulegają naturalnemu zużyciu przed ich awarią.  (zapewniający użytkownikowi , że zainstalowany sprzęt działa prawidłowo) 

Zakres przeglądu konserwacyjnego gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego zasilacza UPS

Przegląd techniczny UPS
 1. Kontrola warunków pracy na zgodność z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi UPS takich jak:
  • temperatury panującej pomieszczeniu, w którym eksploatowany jest UPS i baterie. Temperatura ma istotny wpływ na pracę urządzenia, czas życia wielu podzespołów wewnętrznych (np. kondensatorów elektrolitycznych) oraz (najbardziej) baterii akumulatorów.
  • zapylenie (poziom oraz rodzaj)
  • stanu ogólnego pomieszczenia
 2. Kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych ( słaby kontakt powoduje przegrzewanie styków połączeń, a w konsekwencji wypalanie styku i przegrzewanie przewodu ). Przez słowo zewnętrznych należy rozumieć połączenia dostępne z zewnątrz UPS, tzn: listwy zaciskowe UPS, połączenia baterii zewnętrznych (jeżeli taki zestaw jest eksploatowany), połączenia z zewnętrznym obejściem serwisowym. W celu naprawy lub pewnych korekt połączeń układu zewnętrznego obejścia serwisowego może wystąpić konieczność odłączenia zasilania tego układu, a więc odłączenia zasilania sieci chronionej na czas wykonywania naprawy/korekty.

 3. Oględziny UPS:
  • kontrola stanu pracysprawdzenie historii zdarzeń i alarmów
  • sprawdzenie stanu baterii oraz test baterii (przez test baterii należy rozumieć uruchomienie testu wewnętrznego zasilacza przy typowym obciążeniu występującym na obiekcie)
  • przegląd podzespołów UPS
  • sprawdzenie poprawności sygnalizacji  i kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD
  • próbne przełączanie z symulowaniem ( pozwalające ocenić stan techniczny oraz wykryć nieprawidłowości w pracy urządzenia):
   • braku napięcia zasilającego (wyłączenie / włączenie falownika)
   • przeciążenia, uszkodzenia UPS (kontrolne przełączenie falownik / Bypass)
  • przełączenie UPS na zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy
  • czyszczenie podzespołów z kurzu
 4. Pomiary parametrów wejściowych i wyjściowych UPS (rzeczywistych)
 5. Kontrola systemu monitoringu oraz dodatkowych elementów jak:
  • podłączenia UPS do komputera monitorująco-zarządzającego
  • podłączenia UPS do karty sieciowej SNMP
  • współpracy z systemem BMS
  • prawidłowej reakcji UPS na testy z wyłącznikiem p.pożarowym EPO
 6. W przypadku konieczności odpłatne przeszkolenie pracowników ( nowych oraz przypomnienie procedur już przeszkolonym ) z zakresu czynności jakie należy wykonywać w przypadku awarii UPS:
  • w zakresie poinformowanie jakie działania są dozwolone dla Użytkownika, a jakie może wykonywać tylko serwis.
  • gdyż, szkolenie przy instalacji UPS często jest wykonywane dla pracowników firm wykonawczych, inspektorów nadzoru, kierowników budów, a nie dla pracowników Użytkownika.

Zakres przeglądu konserwacyjnego pogwarancyjnego zasilacza UPS

Monitoring UPS. przeglądy techniczne

Obejmuje:

Zakres prac wykonywanych w ramach przeglądu gwarancyjnego.Ponadto:

 1. kontrolę stanu kondensatorów DC, AC oraz wentylatorów
 2. stanu baterii – na życzenie odpłatne pomiary rezystancji wewnętrznej baterii, pozwalające ocenić stan techniczny poszczególnych akumulatorów

Według zaleceń producentów UPS należy co ok. 5 lat dokonać:

 • wymiany kondensatorów stałoprądowych (DC)
 • wymiany kondensatorów zmiennoprądowych (AC)
 • wymiany wentylatorów.

Uwaga

UPS Serwis i przeglądy techniczne

Podstawowy przegląd gwarancyjny lub pogwarancyjny nie obejmuje:

 1. Testów urządzenia z wykorzystaniem sztucznego obciążenia (testy takie mogą być wykonane za dodatkową opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu),

 2. Testów baterii z wykorzystaniem sztucznego obciążenia. Standardowy test baterii wykonywany jest pod typowym obciążeniem występującym na obiekcie. Test czasu podtrzymania (do określonego poziomu sygnalizowanego przez UPS) może być wykonany tylko na wyraźne żądanie użytkownika, po wcześniejszej weryfikacji jakości poszczególnych bloków bateryjnych (pomiar rezystancji wewnętrznej - Rwe). Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaniku zasilania sieci chronionej podczas wykonywania testu baterii.

Z uwagi na specyfikę przetworników energii, jakimi są urządzenia UPS, prace te powinny być wykonywane przez autoryzowany specjalistyczny serwis posiadający niezbędną wiedzę, jak i uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Po każdej wizycie pracowników serwisu Klient (Użytkownik) otrzymuje raport na piśmie zawierający zakres przeprowadzonych prac oraz wnioski wynikające z oceny stanu urządzenia.

Zapraszamy do kontaktu

kontakt(at)schrack.pl