Schrack Technik Polska
 • Dyrektywa Budowlana (CPR)

  Regulacja dotycząca wyrobów budowlanych (CPR) - nowe wymagania
  w odniesieniu do kabli i przewodów.

Co to jest dyrektywa budowlana (CPR)?

Dyrektywa budowlana (CPR) opisuje siedem podstawowych wymagań dotyczących prac budowlanych:

 • Nośność i stateczność
 • Bezpieczeństwo pożarowe
 • Higiena, zdrowie i środowisko
 • Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów
 • Ochrona przed hałasem
 • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
 • Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

CPR odnosi się bezpośrednio do tzw. norm zharmonizowanych i obejmuje wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do trwałego zainstalowania włączając w to kable i przewody - w obiektach budowlanych, takich jak:

 • budynki cywilne,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • budowle inżynierskie.

Kable i przewody:

 • Zasilania
 • Sterujące i komunikacyjne (np. światłowody, skrętka, itp.)

Konsekwencją wdrożenia dyrektywy budowlanej (CPR) jest obowiązek ciążący na producentach okablowania wystawienia deklaracji właściwości użytkowych (z ang. DoP - Declaration od Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budowli znakiem CE wg. wymagań z wyżej wymienionego rozporządzenia (305/2011).

W praktyce producent przed wystawieniem DoP musi przebadać i sklasyfikować produkowane kable wg. normy EN13501-6.

Z dniem 1 lipca 2017 roku mija okres przejściowy, a co z tym związane wszystkie oferowane wyroby budowlane (m. in. kable i przewody) muszą posiadać stosowną deklarację DoP (Declaration od Performance).

Euroklasa (Euroclass)

Zgodnie z normą PN-EN-13501-6 nowa klasyfikacja dzieli kable na 7 kategorii:

Euroklasa jest kombinacją oznaczeń: klasy podstawowej i uzupełniających.

Najważniejsza jest podstawowa Euroklasa wyrobu, która wskazuje, jak wyrób przyczynia się do rozwoju ognia, tzn. jak dużo energii materiał dodaje do ognia.

 

Kryteria dodatkowe mają zastosowanie do poniższych klas:

Są nimi:

 1. s - Emisja dymu
 2. d - Topliwość
 3. a - Kwasowość

Znaczenie kryteriów dodatkowych

Emisja dymu

 • s1 - prawie bez dymu, wyroby bezhalogenowe
 • s2 - średnia emisja dymu, wyroby bezhalogenowe
 • s3 - intensywna emisja dymu, wyroby z gumy/PVC

Topliwość

 • d0 - brak płonących kropel, wyroby bezhalogenowe
 • d1 - niewiele płonących kropli/cząsteczek (podobne do iskier z płonącego drewna), wyroby z PVC
 • d2 - wiele płonących kropli/cząsteczek, które mogą powodować poparzenia skóry lub rozprzestrzenianie się pożaru, wyroby polietylenowe

Kwasowość

 • a1 - mniej od 2,5 mikrosimensa/mm i pH>4,3, wyroby bezhalogenowe
 • a2 - mniej od 10 mikrosimensa/mm i pH>4,3, wyroby bezhalogenowe
 • a3 - nie spełnia powyższych kryteriów, wyroby PVC

Procedury postępowania w zależności od klasy reakcji na ogień według systemu oceny i weryfikacji AVCP (Assessment and Verification of Consistency of Performance)

System 1+

 • Klasyfikacja do klasy Aca, B1ca, B2ca i Cca dokonywana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą poprzez badanie kabli oraz audyty procesu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.

System 3

 • Klasyfikacja do klasy Eca i Dca dokonywana przez producenta na podstawie badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium.

System 4

 • Klasyfikacja do klasy Fca dokonywana przez producenta polegająca na stwierdzeniu, że kable nie spełniają żadnej innej klasy reakcji na ogień.

CE - oznaczenia i etykietowanie wyrobu

Producent odpowiedzialny jest za umieszczenie oznakowania CE. Znak ten umiejscowiony jest na:

 • kablu/przewodzie,
 • opakowaniu,
 • etykiecie,
 • lub kombinacji powyższych metod.

Etykieta musi zawierać następujące elementy:

 • oznakowanie CE,
 • wskazanie producenta wyrobu,
 • opis produktu,
 • klasa reakcji na ogień/ognioodporność (Euroklasa),
 • numer akredytowanej jednostki notyfikującej,
 • DoP (Deklaracja właściwości użytkowych).

Przykład etykiety wyrobu

Gdzie możemy pobrać deklarację DoP?

Deklaracje właściwości użytkowych (DoP) dostępne są do pobrania na stronie internetowej https://www.schrack.pl/
w zakładce "Do pobrania" przy danym produkcie.