Schrack Technik Polska

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

1. Dane osobowe
My, firma Schrack Technik Polska Sp. z o.o. (w skrócie także "my"), traktujemy bardzo poważnie ochronę danych osobowych i szanujemy Twoją prywatność. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko za Twoją zgodą lub w oparciu o podstawą prawną wynikającą z rozporządzenia RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.

Zbieramy tylko te dane osobowe, które są rzeczywiście niezbędne do wykonania i rozliczenia naszych kontaktów handlowych lub które zostały przekazane nam dobrowolnie.

Dane osobowe to wszelkie dane, które zawierają dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

2. Prawo do informacji i usuwania danych osobowych

W każdej chwili masz prawo do informacji na temat przetwarzanych przez nas swoich  danych osobowych, celu ich przetwarzania  oraz ich odbiorcach. Masz również prawa do korekty danych (ich poprawienia lub uzupełnienia), przekazania danych, sprzeciwu co do przetwarzania danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz blokowania lub usuwania nieprawidłowych lub niedopuszczalnie przetworzonych danych.

W przypadku zmiany Twoich danych osobowych, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.

W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli są przetwarzane na podstawie zgody lub są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Twoje żądanie udzielenia informacji na temat przetwarzanych danych, ich usunięcia, korekty, sprzeciwu i / lub przekazania danych, w tym ostatnim przypadku chyba, że jest to nieproporcjonalny wysiłek, może być skierowane na adres wymieniony w pkt. 10 niniejszego oświadczenia.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, możliwe jest złożenie skargi do właściwego organu nadzoru. W Polsce odpowiedzialny jest za to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

3. Bezpieczeństwo danych

Ochrona Twoich danych osobowych odbywa się poprzez podjęcie odpowiednich środków ostrożności, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych. Te środki ostrożności dotyczą w szczególności ochrony przed nieuprawnionym, niezgodnym z prawem lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą, użytkowaniem i manipulacją. Niezależnie od wysiłków zmierzających do utrzymania wysokiego poziomu należytej staranności, nie można wykluczyć, że informacje udostępniane nam przez Internet zostaną przechwycone przez osoby nieuprawnione.  

Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu niewywołanych przez nas błędów w transmisji danych i / lub nieautoryzowanego dostępu do danych ze strony osób trzecich  (np. włamania na konto e-mail lub telefon, przechwytywanie faksów).

4. Wykorzystanie danych do celów marketingu bezpośredniego

Przekazane nam dane wykorzystujemy również do celów marketingowych, do wysyłania Newletterów, a także do kontaktowania się za pośrednictwem poczty i telefonu. Działania te są prowadzone za Twoją zgodą lub w oparciu o przepisy RODO. Wyjątkiem jest wykorzystanie do celów statystycznych, pod warunkiem, że dostarczone dane zostały zanonimizowane.

5. Przekazywanie danych odbiorcom danych

W celu realizacji zamówienia może być również konieczne lub prawnie wiążące przekazywanie danych osobom trzecim (np. Usługodawcom, z których korzystamy i do których przekazujemy dane itp.) sądom lub władzom. Przekazywanie Twoich danych odbywa się wyłącznie na podstawie zapisów RODO, w szczególności w celu realizacji twojego zamówienia lub na podstawie Twojej uprzedniej zgody.

Niektórzy z powyższych odbiorców danych osobowych znajdują się poza krajem lub przetwarzają tam Twoje dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach może nie być taki sam jak w Polsce. Przekazujemy jednak Twoje dane osobowe wyłącznie państwom, dla których Komisja Europejska zdecydowała, że mają odpowiedni poziom ochrony danych, lub podejmujemy działania w celu zapewnienia wszystkim odbiorcom odpowiedniego poziomu ochrony danych, który obejmuje standardowe klauzule umowne (2010/87/EC i / lub 2004/915/EC).

6. Zgłoszenie naruszenia danych

Dołożymy wszelkich starań, aby wszelkie naruszenia danych zostały wcześnie wykryte i zgłoszone Tobie lub właściwemu organowi regulacyjnemu tak szybko, jak to tylko możliwe, z uwzględnieniem odpowiednich kategorii danych.

7. Przechowywanie danych

Danych nie będziemy przechowywać dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych i w celu dochodzenia lub obrony przed  roszczeniami  (np. 12 lat w odniesieniu do danych rozrachunko – podatkowych, do upływu okresów wskazanych w dokumentach gwarancyjnych).  

8. Nasze dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z:

Nazwa:                      Schrack Technik Polska Sp. z o.o.

Adres:                       ul. Staniewicka 5; 03-310 Warszawa, Polska

Telefon:                     +48 22 205 31 00

Adres mailowy:           rodo(at)schrack.pl

Strona internetowa:     https://www.schrack.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja  24 Maja 2018