Schrack Technik Polska

Ogólne Warunki Sprzedaży

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług, zwane dalej OWS, stworzone przez Schrack Technik Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Schrack, stosuje się do wszystkich umów sprzedaży lub świadczenia usług z Klientami (podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą), w których Schrack występuje jako sprzedawca lub usługodawca niezależnie od odrębnego wskazania ich stosowania czy też w razie braku takiego wskazania. Schrack i Klient występujący łącznie zwani są dalej Stronami.

1.2. W przypadku istnienia ogólnych warunków kupna lub dostawy usług u Klienta w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

1.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadzone przez Klienta przy składaniu zamówienia lub ustalone pomiędzy stronami wymagają uzyskania wyraźnej zgody Schrack wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.4. Schrack nie jest producentem w rozumieniu art. 449 (1) §1 kodeksu cywilnego.

2.1. Informacje lub dane przedstawione w katalogach, prospektach, cennikach, ogłoszeniach i innych drukach reklamowych Schrack nie stanowią oferty, lecz zaproszenia do zawarcia umowy w okresie, na jaki zostały opracowane, a dotyczą wyłącznie towarów i usług w nich wymienionych.

2.2. Wymiary i masy oraz inne informacje podane w katalogach, prospektach, cennikach, ogłoszeniach i innych drukach reklamowych mają charakter wyłącznie orientacyjny i Schrack zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ich dotyczących. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim wiążą Schrack tylko wtedy, gdy zostaną przez niego potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.3. Materiały projektowe przygotowane przez Schrack dla konkretnego Klienta nie powinny być bez zgody Schrack udostępniane osobom trzecim. Jeżeli w oparciu o te materiały do Schrack nie zostanie złożone zamówienie, Schrack może w każdej chwili zażądać ich zwrotu, a Klient zobowiązany jest je niezwłocznie zwrócić.

2.4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Schrack może złożyć Klientowi ofertę zbiorczą obejmującą różne rodzaje towarów lub usług.

3.1. Zamówienie lub zlecenie wykonania usługi jest ofertą wiążącą Klienta, którą Schrack może – według swojego wyboru – przyjąć lub odrzucić. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia przez Schrack przyjęcia zamówienia lub zlecenia wykonania usługi, a w przypadkach, gdy Schrack nie potwierdza odrębnie na piśmie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta w dniu wysłania towaru do Klienta lub rozpoczęcia realizacji usług.3

3.2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Klienta, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin realizacji zamówienia oraz powinno być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta.

3.3. Zlecenie wykonania usługi powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Klienta, rodzaj usługi, termin i miejsce wykonania usługi oraz powinno być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta.

3.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy proponowane przez Klienta po zawarciu umowy wymagają dla swojej ważności pisemnej akceptacji Schrack.

3.5. Z chwilą wystawienia faktury sprzedaży VAT opiewającej na wartość zakupionego towaru, Schrack pozostawia towar objęty fakturą do dyspozycji Klienta. Klient jest obowiązany odebrać towar nie później niż w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury chyba, że został ustalony inny termin odbioru towaru. W przypadku opóźnienia Klienta z odbiorem towaru Schrack ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowania towaru.

4.1. W przypadku braku odmiennych pisemnych uzgodnień lub oferty cenowej złożonej przez Schrack, obowiązujące są ceny Ex Works, podane w cenniku Schrack obowiązującym w dniu realizacji zamówienia lub w dniu wykonania zlecenia usługi, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.

4.2 .Rabaty i upusty są udzielane wyłącznie na podstawie porozumienia Schrack i Klienta wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a ich przyznanie uzależnione jest od terminowego uiszczania płatności.

4.3. Jeżeli w związku z realizacją dostawy lub usługi należy uiścić opłaty, podatki lub inne należności, wówczas ich koszty ponosi Klient. Jeżeli Strony uzgodniły, że zamówienie obejmuje dostawę towaru do określonego miejsca, wówczas związane z tym koszty opakowania oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia transportu, zawartego na życzenie Klienta, będą zafakturowane odrębnie; koszty te nie zawierają jednakże kosztów wyładunku i przeniesienia towaru w miejscu dostawy. Opakowanie jest przyjmowane zwrotnie wyłącznie na podstawie wyraźnego porozumienia Stron zawartego przed realizacją dostawy.

4.4. W przypadku przedstawienia przez Schrack oferty zbiorczej i złożenia przez Klienta zamówienia tylko na niektóre spośród towarów lub usług objętych ofertą zbiorczą skierowaną do Klienta, Strony zgodnie przyjmują, że Klient złożył zamówienie po cenach przewidzianych dla zamówień pojedynczych, wskazanych w ofercie zbiorczej.

4.5. W przypadku zleceń Klienta dotyczących napraw, Schrack wykonuje prace jakie uzna za niezbędne i rozlicza je na podstawie rzeczywistego nakładu pracy. Dotyczy to także wszelkich napraw dodatkowych, których celowość ujawni się dopiero w trakcie wykonywania usługi, przy czym ich wykonanie nie wymaga osobnego zawiadomienia Klienta i uzyskania jego zgody na wykonanie napraw dodatkowych.

4.6. Za opracowanie oferty dotyczącej wykonania napraw lub za wykonanie ekspertyz Schrack wystawia Klientowi dodatkową fakturę.

5.1. Schrack wykonuje swoje zobowiązanie:

- realizując zamówienie – w dniu wydania towaru z magazynu Schrack Klientowi lub przewoźnikowi, lub w dniu wystawienia faktury VAT i pozostawienia towaru do dyspozycji Klienta zgodnie z pkt. 3.5. OWS,

- realizując zlecenie wykonania usługi – w dniu wykonania usługi.

5.2. Korzyści i ciężary oraz ryzyko związane z towarem, w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty i uszkodzenia przechodzą na Klienta z chwilą wydania towaru przez Schrack Klientowi. W przypadku, gdy towar jest transportowany przez przewoźnika korzyści i ciężary oraz ryzyko związane z towarem, w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty i uszkodzenia przechodzą na Klienta z chwilą wydania towaru przewoźnikowi niezależnie od tego, czy transport organizuje Schrack czy Klient. Powyższa zasada znajduje zastosowanie również w przypadku sprzedaży realizowanej w związku z wykonywaniem usługi montażu. W przypadku pozostawienia towaru do dyspozycji Klienta zgodnie z pkt. 3.5. OWS korzyści i ciężary oraz ryzyko związane z towarem, w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty i uszkodzenia przechodzą na Klienta z chwilą upływu terminu do odbioru towaru.

5.3. Schrack nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transportu towaru, zwłaszcza z tytułu zwłoki w realizacji transportu, szkód oraz strat powstałych podczas transportu.

5.4. Termin realizacji zamówienia lub zlecenia wykonania usługi biegnie od tego z poniżej wymienionych zdarzeń, które wystąpi najpóźniej:

a) od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zlecenia przez Schrack;

b) od dnia spełnienia przez Klienta wszystkich warunków niezbędnych do wykonania zamówienia lub zlecenia, zwłaszcza dotyczących warunków technicznych, handlowych i innych;

c) od dnia zapłaty na rzecz Schrack zaliczki na poczet ceny sprzedaży lub ceny usługi.

5.5. Klient jest obowiązany uzyskać we własnym zakresie wszelkie zezwolenia organów państwowych lub osób trzecich niezbędne do realizacji zamówienia. W razie nie uzyskania niezbędnych zezwoleń w stosownym terminie czas realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przedłużony.

5.6. Schrack uprawniony jest do dokonywania dostaw częściowych i rozliczania ich po każdej dostawie częściowej.

5.7. Schrack zobowiązany jest wyłącznie do dostarczenia towaru bez jego montażu, instalacji, serwisu, nadzoru, oprogramowania itd.

5.8. Miejscem wykonania świadczenia jest Polska, Warszawa, a w przypadku realizacji umowy przez regionalne biura handlowe miejscem wykonania świadczenia jest siedziba regionalnego biura handlowego.

5.9. Klient nie jest uprawniony dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec Schrack w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód i okoliczności, zwłaszcza zarządzeń organów państwowych, nieuzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń publiczno – prawnych, działania siły wyższej, w tym działań wojennych, urzędowych zakazów, zmian przepisów, strajków, sabotażu, opóźnień w transporcie, cleniu towarów, zakłóceń w dostawie energii, braku surowców lub niezawinionego opóźnienia w dostawie towarów, itd. niezależnie od tego czy wystąpią one w Schrack, czy też u jego producentów lub dostawców. W razie zaistnienia takich okoliczności termin realizacji zamówień ulega wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności. Dodatkowo Schrack jest uprawniony odstąpić od umowy, jeżeli w wyniku zaistnienia wskazanych wyżej okoliczności termin realizacji zamówienia przesunie się o więcej niż 3 miesiące.

6.1. Jeżeli nie zostały ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności inne zasady płatności, Klient jest obowiązany dokonać 100% przedpłaty na poczet ceny zakupu lub usługi w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia lub zlecenia przez Schrack.

6.2. Jeżeli nie zostały ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności inne zasady płatności Klient obowiązany jest dokonać 100% przedpłaty na poczet kwoty przekraczającej pierwotną wartość zamówienia lub zlecenia, wynikającej z realizacji zamówień lub zleceń dodatkowych, zmiany lub uzupełnienia zamówienia lub zlecenia pierwotnego.

6.3. Klient powinien dokonywać płatności na rzecz Schrack w ustalonej walucie a dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Schrack.

6.4. Klient nie ma prawa wstrzymywać płatności z powodu roszczeń gwarancyjnych lub dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wierzytelności jakie przysługują Schrack w stosunku do Klienta.

6.5. W przypadku opóźnienia Klienta w uiszczeniu należności na rzecz Schrack, Schrack uprawniony jest dochodzić wykonania zobowiązania pieniężnego oraz zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym) oraz żądać naprawy szkody spowodowanej opóźnieniem Klienta, w szczególności pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z dochodzeniem należności, w tym kosztów windykacji roszczeń, wezwań do zapłaty, kosztów dyskonta, zwłaszcza z tytułu zaangażowania w związku z tym firmy windykacyjnej i/lub prawniczej.

6.6. W przypadku opóźnienia Klienta w uiszczeniu należności na rzecz Schrack, Schrack niezależnie od uprawnień wynikających z pkt. 6.5. jest uprawniony również wstrzymać realizację wszystkich zamówień i świadczeń do czasu zapłaty przez Klienta wszystkich należności na rzecz Schrack. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wstrzymania realizacji zamówień i świadczeń z przyczyn określonych w poprzednim zdaniu.

6.7. Uprawnienia przewidziane w pkt. 6.5. i 6.6. nie uchybiają prawu Schrack zapisanemu w pkt. 9.2.lit. c OWS.

7.1. Schrack zastrzega sobie własność wszystkich towarów sprzedanych Klientowi do czasu całkowitej zapłaty przez Klienta wszystkich należności z tytułu umowy sprzedaży, w tym wierzytelności przyszłych i dodatkowych kosztów (m. in. kosztów transportu, odsetek z tytułu opóźnienia w płatnościach).

8.1. Ustawowa odpowiedzialność Schrack z tytułu rękojmii za wady towaru jest pomiędzy Stronami wyłączona.

8.2. W przypadku, gdy Schrack nie udzieli na towary gwarancji w postaci odrębnego dokumentu gwarancyjnego lub odrębnej umowy gwarancyjnej, Strony przyjmują, że Schrack udzielił 12 miesięcznej gwarancji na towary w zakresie i na zasadach uregulowanych poniżej.

8.3. Okres gwarancji należy liczyć od daty wystawienia przez Schrack faktury na towar objęty gwarancją.

8.4. Gwarancja traci ważność:

a) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,

b) w przypadku zaistnienia uszkodzeń technicznych lub mechanicznych wynikających ze zdarzeń losowych,

c) w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami producenta dotyczącymi montażu, obsługi, konserwacji,

d) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej instalacji lub rozruchu,

e) w przypadku wprowadzenia zmian uniemożliwiających identyfikację towarów na przykład poprzez naruszenie numerów seryjnych, dat produkcji, itp.

8.5. Gwarancja udzielona przez Schrack nie obejmuje

a) materiałów podlegających eksploatacji oraz podlegających naturalnym procesom starzenia jak np. baterie

b) uszkodzeń powstałych podczas transportu.

8.6. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar do Schrack i w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać na czym polega wada. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru naprawa musi odbyć się w miejscu zainstalowania urządzenia u Klienta, Klient zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć konieczną ekipę pomocniczą, podnośniki, wyposażenie itp.

8.7. W przypadku uznania przez Schrack zgłoszonej reklamacji Schrack jest obowiązany, według własnego wyboru, do naprawy wadliwego towaru lub wymiany wadliwego towaru na nowy w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa lub wiąże się z niewspółmiernymi do efektu nakładami ze strony Schrack.

8.8. Na rozpatrzenie i załatwienie reklamacji Schrack ma 21 dni od daty prawidłowego wniesienia do Schrack reklamacji.

8.9. Odpowiedzialność Schrack z tytułu niezałatwienia reklamacji lub nieterminowego załatwienia reklamacji ogranicza się wyłącznie do poniesionych strat (damnum emergens). Wyłączona jest odpowiedzialność Schrack za utracone korzyści (lucrum cessans) w związku z niezałatwieniem reklamacji lub nieterminowym załatwienia reklamacji.

8.10. Z tytułu udzielenia gwarancji, bez względu na jej rodzaj, Schrack nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane wadliwym działaniem towarów, w tym m.in. za straty materialne w majątku Klienta, utratę korzyści finansowych, utratę danych.

8.11. Produkty wymienione na nowe podczas naprawy stanowią własność Schrack i nie podlegają zwrotowi do Klienta.

9.1. W razie zwłoki w realizacji umowy przez Schrack, Klient może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Schrack do realizacji umowy, przy czym wyznaczony przez Klienta termin nie może być krótszy niż cztery tygodnie chyba, że Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustalą inny termin. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być doręczone na adres siedziby Schrack listem poleconym.

9.2. Schrack jest uprawniony rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności:

a) w przypadku niemożliwości realizacji umowy lub opóźnienia w realizacji umowy, niemożności rozpoczęcia świadczenia usługi lub ich kontynuacji, pomimo upływu wyznaczonego Klientowi dodatkowego terminu do usunięcia zaistniałej przyczyny,

b) w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wypłacalności Klienta, o których Schrack nie wiedział w chwili zawarcia umowy, jeżeli pomimo żądania Schrack Klient nie zapłaci przed realizacją umowy zaliczki na poczet ceny ani nie przedłoży w terminie wyznaczonym przez Schrack pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym innego, zaakceptowanego przez Schrack zabezpieczenia,

c )w przypadku opóźnienia Klienta w płatności w stosunku do Schrack przekraczającego 7 dni, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty należności w terminie 7 dni.

9.3. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, o których mowa w pkt. 9.2. lit. c wszystkie zobowiązania Klienta w stosunku do Schrack stają się natychmiast wymagalne.

9.4. W przypadku rozwiązania przez Schrack umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, Schrack ma prawo

a)dochodzić od Klienta zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część umowy oraz pokrycia wszystkich koszów i wydatków Schrack poniesionych w celu realizacji umowy do chwili rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub

b) obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 5% wartości umowy i

c) dochodzić od Klienta naprawienia szkody przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

9.5. W przypadku ogłoszenia upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków do prowadzenia postępowania upadłościowego jednej ze Stron, druga Strona ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

10.1. Jeżeli strony nie zawrą odmiennych uzgodnień dotyczących kary umownej, kara umowna za niezrealizowanie umowy, zwłokę w realizacji umowy lub nienależyte jej zrealizowanie jest płatna zgodnie z poniższym postanowieniem:

a) w przypadku niezrealizowania przez Schrack umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Schrack, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej nie przekraczającej 5% wartości niezrealizowanej umowy, zaś w przypadku niezrealizowania przez Schrack umowy w części, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej nie przekraczającej 5% wartości niezrealizowanej części umowy,

b) w przypadku zaistnienia odpowiednio udokumentowanej zwłoki Schrack w realizacji umowy, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, w maksymalnej wysokości 0,5% za każdy pełny tydzień zwłoki, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części umowy, która jest bezużyteczna z powodu jej nieterminowej realizacji,

c) w przypadku zaistnienia odpowiednio udokumentowanego, nienależytego wykonania umowy przez Schrack, z przyczyn leżących po stronie Schrack, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, w maksymalnej wysokości 0,5% za każdy pełny tydzień zwłoki, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części umowy, która została nienależycie wykonana, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Klienta na podstawie pkt. 10.1. lit. a,b,c nie może przekroczyć 5% wartości umowy.

Dochodzenie dalszych roszczeń z tytułu niewykonania, zwłoki w wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy ponad kwotę przekraczającą wyżej określoną wysokość kar umownych jest wyłączone.

Wyłączone jest również dochodzenia kar umownych z tytułu niezrealizowania całości lub części umowy oraz nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

11.1. W przypadku produktów wyprodukowanych przez Schrack na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych parametrów technicznych Klienta, Klient zwalnia Schrack z odpowiedzialności i przejmuje na siebie odpowiedzialność wynikającą z naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym w związku z roszczeniami dochodzonymi na drodze sądowej, a ponadto pokryje ewentualną szkodę poniesioną przez Schrack.

11.2. Plany, szkice, wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi, prospekty, wzory i wizerunki itp. są własnością Schrack i jako takie podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itd.

12.1. Niniejsze OWS oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.

12.2. W czasie trwania stosunku umownego Klient zobowiązuje się niezwłocznie informować Schrack o każdej zmianie dotyczącej adresu, osoby lub spółki Klienta oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta.

12.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWS lub zawartych na ich postawie umów są - w części lub w całości - nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień OWS lub umowy. Postanowienie nieważne zastępuje się takim ważnym postanowieniem, które pod względem celu gospodarczego będą najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego.

12.4. Schrack jest uprawniony w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejsze OWS. O zmianie OWS Schrack poinformuje Klienta drogą pocztową lub elektroniczną i wskaże miejsce publikacji zmienionych OWS, a Klient wyraża zgodę na powyższa formę powiadamiania o zmianach. Zmiany wchodzą w życie z chwilą doręczenia Klientowi powiadomienia o zmianach OWS i obowiązują we wszystkich umowach zawieranych po dniu doręczenia zawiadomienia..

12.5. Schrack uprawniony jest zlecić innym przedsiębiorcom wykonanie zobowiązań wynikających ze stosunku umownego powstałego w oparciu o OWS.

12.6. Wszelkie spory związane z niniejszymi OWS i/lub zawartymi na ich podstawie umowami rozstrzygane będą wyłącznie przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z kodeksu postępowania cywilnego.