Schrack Technik Polska

Regulamin Sklepu Internetowego

z dnia 10 marca 2023 r.

1. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Schrack pod adresem www.schrack.pl/sklep , zwany dalej również Sklepem,

2. Schrack (Sprzedawca)  - Schrack Technik Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  adres 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000031694, REGON 010671838, NIP 524-00-18-605, wysokość kapitału zakładowego 2950000 zł, GIOŚ nr E0008586W,

3. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, uzyskanie statusu Klienta wymaga Pełnej Rejestracji Konta

4. Użytkownik - osoba, która korzysta ze Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnianych po dokonaniu Niepełnej Rejestracji Konta.

5. Pełna Rejestracja Klienta -  czynność, polegająca na założeniu Konta, przy wykorzystaniu środków udostępnionych przez Schrack na www.schrack.pl/sklep, zakończona weryfikacją Klienta przez Schrack. Do czasu pozytywnej weryfikacji Klienta przez Schrack, Klient może zapoznać się wyłącznie z cennikiem podstawowym Schrack, może składać zamówienia po cenach z cennika podstawowego, wybierając formę płatności za pobraniem lub przedpłatę, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia zostaną przyjęte do realizacji dopiero po pozytywnej weryfikacji Klienta przez Schrack. Po pozytywnej weryfikacji Klienta przez Schrack, Klient uzyskuje możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym po cenach indywidualnych Klienta, korzystając ze sposobów płatności opisanych w pkt. IV Regulaminu. Zmiana możliwości zakupowych wymaga akceptacji Schrack i spełnienia wymogów formalnych określonych przez dział handlowy Schrack. Dokonując Pełnej Rejestracji Konta Klient oświadcza, iż dane wprowadzone w trakcie tej rejestracji są prawdziwe i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

6. Niepełna rejestracja Konta - czynność, polegająca na założeniu Konta bez podania wszystkich danych wymaganych do dokonania Pełnej Rejestracji Konta , przeprowadzona przy wykorzystaniu środków udostępnionych przez Schrack na www.schrack.pl/sklep. Po dokonaniu Niepełnej Rejestracji Konta Użytkownik może korzystać z oprogramowania Schrack Digital, ma możliwość zapoznania się z pełną ofertą Schrack i podstawowym cennikiem Schrack, ale nie ma możliwości składania zamówień. Uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Konta wymaga uzupełnienia procesu rejestracji Konta i podania wszystkich danych wymaganych do Pełnej Rejestracji Konta. Użytkownik dokonujący Niepełnej Rejestracji Konta oraz przeprowadzający proces uzupełnienia rejestracji Konta oświadcza, iż wszystkie wprowadzone dane są prawdziwe i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

7. Konto - dostęp do Sklepu Internetowego, który Klient lub Użytkownik otrzymuje po dokonaniu Rejestracji Konta i jego aktywacji za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego wraz z informacją o utworzeniu Konta. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się do Konta przy użyciu Loginu i Hasła.

8. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Pierwsze hasło jest generowane i udostępnianie Klientowi po dokonaniu Rejestracji Klienta. W przypadku, gdy Klient nie zaloguje się na Konto przy użyciu pierwszego hasła w ciągu 14 dni od dnia jego udostępnienia, hasło to utraci ważność, zaś Klient chcąc zalogować się na Konto będzie musiał wystąpić o wygenerowanie i udostępnienie kolejnego Hasła. Po zalogowaniu na Konto przy wykorzystaniu Hasła wygenerowanego i udostępnionego przez Schrack, Klient będzie mógł zmienić Hasło na indywidualnie obrany ciąg znaków alfanumerycznych,

9. Login – adres e-mail Klienta, wskazany przez Klienta podczas Rejestracji, wprowadzony do bazy danych Schrack i niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta,

10. Status – pozycja osoby wskazanej z imienia i nazwiska, określająca uprawnienia danej osoby w ramach Sklepu Internetowego. Statusy s Sklepie Internetowym:

11. "Administrator" - osoba wskazana z imienia i nazwiska (Klient lub osoba działająca w imieniu Klienta i reprezentująca Klienta w Sklepie Internetowym), dla której wygenerowano indywidualny Login i Hasło, uprawniona do składania zamówień w imieniu Klienta, mająca dostęp do pełnej oferty Schrack w Sklepie Internetowym oraz cen dla Klienta na asortyment dostępny w Sklepie Internetowym, uprawniona do nadawania lub odbierania statusów "Uprawniony do składania Zamówień", "Uprawniony do podglądu cen", "Bez uprawnień", "Nieaktywny",

12. "Uprawniony do składania zamówień" (Składanie zamówień) – status pozwalający osobie wskazanej z imienia i nazwiska na składanie w imieniu Klienta zamówień w Sklepie Internetowym. Status "Uprawniony do składania zamówień" nadaje lub odbiera Administrator. Osoba posiadająca status "Uprawniony do składania zamówień" może korzystać ze swoich uprawnień po wygenerowaniu indywidualnego Loginu oraz Hasła.

13. "Uprawniony do podglądu cen" (Podgląd cen) – status pozwalający osobie wskazanej z imienia i nazwiska na dostęp do pełnej oferty Schrack w Sklepie Internetowym, zapoznanie się z cenami indywidualnymi Klienta, pełnymi danymi Klienta, historią zamówień Klienta, jednakże nie pozwalający na składanie zamówień w imieniu Klienta. Status "Podgląd cen" nadaje lub odbiera Administrator. Osoba posiadająca status "Podgląd cen" może korzystać ze swoich uprawnień po wygenerowaniu indywidualnego Loginu oraz Hasła.

14. "Projektant" - status pozwalający osobie wskazanej z imienia i nazwiska na zalogowanie się do Sklepu Internetowego, zapoznanie się z pełną ofertą i cennikiem Schrack (bez cen indywidualnych Klienta) i korzystania z programów Schrack Digital oraz materiałów dostępnych po zalogowaniu. Status "Projektant" nie pozwala na składanie zamówień. Osoba posiadająca status "Projektant" może korzystać ze swoich uprawnień po wygenerowaniu indywidualnego Loginu oraz Hasła.

15. "Nieaktywny" – status, po nadaniu którego osoba wskazana z imienia i nazwiska nie może korzystać z wygenerowanego wcześniej Loginu oraz Hasła, a tym samym nie może korzystać ze sklepu internetowego. Zmiany statusów w Sklepie Internetowym na "Nieaktywny" może dokonać Administrator.

16. Towar - produkt prezentowany przez Schrack w Sklepie Internetowym,

17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta (oferta), zmierzające do  zawarcia przy wykorzystaniu Sklepu internetowego Umowy sprzedaży związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta. Składający Zamówienie zobowiązany jest wskazać miejsce dostawy Towarów objętych Zamówieniem, jeżeli jest ono inne, niż siedziba Klienta.

18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Schrack i Klientem, przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego 

19. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem strony www.schrack.pl/sklep  (sprzedaż internetowa). Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

2. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny oraz dostępność nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3. Informacje o Towarach oraz zaproszenie do zawarcia umowy jest skierowane do Klientów będących przedsiębiorcami, którzy dokonują lub zamierzają dokonać zakupu Towarów w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawartej Umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

5. Informacja o cenie i dostępności Towaru  podawana w Sklepie internetowym ma charakter wiążący  od momentu otrzymania przez Klienta e – maila  potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji.

6. Ceny Towarów podawane w Sklepie internetowym są cenami netto i  podawane są w złotych polskich. Dla Towarów, których cena ulega zmianie w zależności od zmiany ceny surowców (np. miedzi), obok ceny podstawowej będzie  wskazany dodatek surowcowy.  Do cen tych doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.

7. Wymiary i masy oraz inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym  mają charakter wyłącznie orientacyjny i Schrack zastrzega sobie prawo dokonywania zmian  ich dotyczących. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.

1. Zakupów na www.schrack.pl/sklep mogą dokonywać wyłącznie Klienci lub osoby działające w imieniu Klienta, posiadające Status uprawniający do składania zamówień (Administrator lub Uprawniony do składania zamówień).

2. Rejestracja jest czynnością jednorazową, po zakończeniu której Klient otrzymuje e – mail z potwierdzeniem rejestracji, Login i Hasło. Klient w każdym czasie może poprawić błędy i niedokładności we wprowadzonych danych przy wykorzystaniu środków technicznych udostępnionych na www.schrack.pl/sklep. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za dane podane w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zmian danych, w tym za prawdziwość danych. Schrack nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku podania nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w szczególności w przypadku dokonania rejestracji wskazującej, że Klient jest przedsiębiorcą w sytuacji, gdy nie posiada takiego statusu lub posiada taki status, jednakże dokonuje zakupów w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym składa się z 4 kroków: krok 1 – logowanie, krok 2 - złożenie Zamówienia, krok 3 – potwierdzenie przez Schrack przyjęcia zamówienia do realizacji (POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA), krok 4 – dostawa lub odbiór osobisty Towaru. Po dokonaniu Pełnej Rejestracji Konta przez Klienta do czasu pozytywnej weryfikacji Klienta przez Schrack, Klient może składać Zamówienia wyłącznie po cenach z cennika podstawowego Schrack, wybierając formę płatności za pobraniem lub przedpłatę, z tym zastrzeżeniem, że Schrack potwierdzi przyjęcie tych Zamówień do realizacji (POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA) dopiero po pozytywnej weryfikacji Klienta przez Schrack.

4. Po zalogowaniu, wybraniu Towarów, formy płatności oraz miejsca dostawy Klient składa Zamówienie. Na każdym etapie składania Zamówienia, aż do chwili wysłania Zamówienia, Klient może przy wykorzystaniu środków technicznych udostępnionych w Sklepie Internetowym poprawić błędy oraz modyfikować Zamówienie, w tym wskazać dowolny adres dostawy. Na podstawie danych wskazanych w Zamówieniu zostanie automatycznie wygenerowane POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. III.3 zdanie drugie. Klient zobowiązuje się, iż pod adresem wskazanym w POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA jako adres dostawy będzie osoba uprawniona do odbioru Towaru, zaś dostarczenie Towaru na adres wskazany w POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA będzie równoznaczne z prawidłowym wykonaniem umowy przez Schrack i Klient nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń. Po zalogowaniu, wybraniu Towarów, formy płatności oraz miejsca dostawy Klient składa Zamówienie. Na każdym etapie składania Zamówienia, aż do chwili wysłania Zamówienia, Klient może przy wykorzystaniu środków technicznych udostępnionych w Sklepie Internetowym poprawić błędy oraz modyfikować Zamówienie, w tym wskazać dowolny adres dostawy. Na podstawie danych wskazanych w Zamówieniu zostanie automatycznie wygenerowane POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. III.3 zdanie drugie. Klient zobowiązuje się, iż pod adresem wskazanym w POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA jako adres dostawy będzie osoba uprawniona do odbioru Towaru, zaś dostarczenie Towaru na adres wskazany w POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA będzie równoznaczne z prawidłowym wykonaniem umowy przez Schrack i Klient nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń. Na potrzeby realizacji dostaw zmówionych Towarów, Klient zobowiązuje się powierzyć Schrack tylko takie dane osobowe osób trzecich, które przetwarza zgodnie z prawem i które zgodnie z prawem może powierzyć Schrack. Przekazanie danych będzie równoznaczne z poleceniem im przetwarzania. Pełną odpowiedzialność za powierzenie danych osobowych przed osobami, których dane osobowe zostały powierzenie Schrack ponosi Klient. Schrack będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Klienta na potrzeby realizacji dostawy zamówionego Towaru tylko w celu realizacji dostaw Towarów oraz ma prawo dalszego powierzenia tych danych podmiotom realizującym dostawy Towarów do Klientów (firmy transportowe i kurierskie). Osoby upoważnione do przetwarzania danych będą zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

5. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Klient otrzymuje e-mail potwierdzający wpływ Zamówienia do Schrack wraz z POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. III.3 zdanie drugie.

6. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania przez Schrack e–maila z POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA. W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA wskazane zostaną Towary, których dotyczy umowa sprzedaży, ceny tych Towarów oraz miejsce dostawy. Realizacja dostawy może być uzależniona od dokonania wcześniejszej zapłaty za Towar, zgodnie z warunkami określonym w pkt. IV poniżej.

1. Obiór osobisty Towaru lub dostawa zakupionych przez Klienta Towarów do łącznej kwoty 200,00 zł.  brutto (bez względu na ilość Umów sprzedaży, w ramach których Klient dokonał zakupu na tę kwotę) będzie realizowana bez konieczności dokonywania przedpłaty przez Klienta, tj. za pobraniem przy odbiorze lub z odroczonym terminem płatności wynoszącym 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

2. Odbiór osobisty Towaru lub dostawa zakupionych przez Klienta Towarów o wartości przekraczającej  200 zł. brutto będzie realizowana wyłącznie po dokonaniu przedpłaty lub za  pobraniem chyba, że Klient jest stałym Klientem Schrack i ma określone warunki stałej współpracy ze Schrack pozwalające na wydanie lub dostawę Towaru. Ustalenie warunków współpracy jest możliwe u najbliższego przedstawiciela handlowego Schrack. Informacje o przedstawicielach handlowych Schrack są zamieszczone na www.schrack.pl

3. Odbiór osobisty Towaru lub dostawa Towarów zakupionych przez Klienta, który jest stałym Klientem Schrack i ma określone warunki stałej współpracy ze Schrack, do wysokości wartości ustalonego limitu może odbywać się za przedpłatą, za pobraniem lub przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności, stosownie do sposobu płatności wskazanego w Zamówieniu.

4. Odbiór osobisty Towaru lub dostawa Towarów, zakupionych przez Klientów, którzy mają określone warunki stałej współpracy ze Schrack, o wartości  przekraczającej wysokość ustalonego limitu będzie realizowana wyłącznie po dokonaniu przedpłaty, za pobraniem lub w oparciu o indywidualne warunki ustalone z opiekunem handlowym  Klienta.

5. Przedpłata za zakupiony towar może być dokonana przelewem bankowym na konto Schrack.

6. W przypadku braku przedpłaty za Towar w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Schrack ma prawo anulować Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia tego Zamówienia do realizacji. W przypadku anulowania zamówienia Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Schrack.

7. Wpisując adres e-mail w formularzu rejestracyjnym w miejscu przeznaczonym do wskazania adresu, na który Schrack może przesyłać faktury elektroniczne,  Klient wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, przez Schrack faktur w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e- mail. W przypadku, gdy Klient nie wpisze adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym w miejscu przeznaczonym do wskazania adresu, na który Schrack może przesyłać faktury elektroniczne, Schrack jest uprawniony do przesyłania, w tym udostępniania, faktur w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w polu "Email (login do Sklepu Online)" formularza rejestracyjnego, na co Klienta wyraża zgodę. Klient może cofnąć zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, przez Schrack faktur w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres odmowaFaktur@schrack.pl

1. Czas realizacji Zamówienia podawany w Sklepie internetowym ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od ilości i wielkości napływających Zamówień. Realizacja Zamówienia może być również uzależniona od dokonania zapłaty za Towar, na zasadach określonych w pkt. IV powyżej. Czas realizacji nie obejmuje czasu transportu Towaru z magazynu Schrack do Klienta.

2. Zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w Zamówieniu zakupione Towary:  zostaną dostarczone przesyłką na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu albo zostaną odebrane przez Klienta bezpośrednio z oddziału lub STORE Schrack podanego w Zamówieniu. Dostawa przesyłką jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

3. Przy przesyłkach realizujących Zamówienia o wartości poniżej kwoty 500 zł. netto Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki w wysokości 18 zł netto, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT. Produkty fotowoltaiczne, tj. produkty, których numer katalogowy rozpoczyna się od PV są dostarczane do klienta na koszt klienta bez względu na wartość zakupionych produktów. Koszty transportu są kalkulowane indywidualnie dla każdej dostawy w zależności od miejsca odbioru, ilości dostarczanych produktów i czasu dostawy.

4. W przypadku, gdy Towar jest dostępny na magazynie, w Zamówieniu wysyłanym przez Schrack wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, w rubryce "Ilość do odbioru" wskazywana jest ilość Towaru gotowa do odbioru osobistego lub wysłania przesyłką z magazynu Schrack do Klienta. Oznacza to, że: 

5. Klient, który wybrał osobisty odbiór Towaru może zgłosić się po odbiór Towaru, pod warunkiem dokonania zapłaty za Towar, o ile odbiór osobisty Towaru jest uzależniony od dokonania przedpłaty za Towar,

6. Towar będzie wysyłany do Klienta w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji pod warunkiem, że potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostało wysłane przez Schrack do godz. 16:00; w przypadku, gdy potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostało wysłane przez Schrack po godz. 16:00   Towar będzie wysyłany do Klienta w pierwszym dniu roboczym dla Schrack po wysłaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy wysłanie Towaru jest uzależnione od dokonania wcześniejszej zapłaty za Towar, Towar będzie wysyłany do Klienta w pierwszym dniu roboczym dla Schrack po zaksięgowaniu wpłaty na konto Schrack.

7. W przypadku, gdy Towar nie jest dostępny na magazynie, w Zamówieniu wysyłanym przez Schrack wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, w rubryce "Ilość do realizacji" wskazana zostanie ilość towaru, której termin realizacji nie jest możliwy do określenia i zostanie wskazany w terminie późniejszym. Brak możliwości określenia terminu realizacji jest zaznaczany symbolem "99/11" w rubryce "Przewidywany termin realizacji" i  odnosi się do ilości Towaru wskazanego w rubryce "Ilość do realizacji". W takim przypadku, Schrack po ustaleniu terminu realizacji Zamówienia prześle do Klienta e - mail, w którym określi termin realizacji Zamówienia, zastrzegając konieczność akceptacji zaproponowanego terminu przez Klienta. W przypadku, gdy Klient  w terminie 2 (dwóch) dni roboczych nie zaakceptuje wskazanego terminu realizacji Zamówienia, Schrack ma prawo anulować Zamówienie, zaś Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Schrack. W przypadku, gdy wydanie Towaru jest uzależnione od dokonania przedpłaty za Towar, Towar będzie wysyłany do Klienta w pierwszym dniu roboczym dla Schrack po zaksięgowaniu wpłaty na konto Schrack, z zastrzeżeniem terminu realizacji wskazanego przez Schrack. 

8. W przypadku wysyłki Towaru do Klienta, Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w imieniu Klienta od kuriera lub doręczyciela zobowiązana jest sprawdzić stan przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera lub doręczyciela i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku sporządzić protokół szkody, pod którym powinna podpisać się osoba odbierająca przesyłkę i Kurier lub doręczyciel. W przypadku braku protokołu szkody reklamacje z tytułu szkód w transporcie nie będą przyjmowane. Podpisanie listu przewozowego towarzyszącego przesyłce przez Klienta lub osobę odbierająca przesyłkę w imieniu Klienta w miejscu jej dostawy jest równoznaczne z odbiorem Towaru.

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej Towar protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy Towaru.

2. Ustawowa odpowiedzialność Schrack z tytułu rękojmi za wady Towaru jest pomiędzy Stronami wyłączona.

3. W przypadku, gdy Schrack nie udzieli na towary gwarancji w postaci odrębnego dokumentu gwarancyjnego dostarczonego wraz z Towarami i fakturą VAT przyjmuje się, że Schrack udzielił 12 miesięcznej gwarancji na Towary  w zakresie i na zasadach uregulowanych poniżej.

4. Okres gwarancji należy liczyć od daty wystawienia przez Schrack faktury VAT na Towar objęty gwarancją.

5. Gwarancja traci ważność:

  a) w przypadku zaistnienia uszkodzeń Towarów powstałych z winy użytkownika,

  b) w przypadku zaistnienia uszkodzeń technicznych lub mechanicznych Towarów wynikających ze zdarzeń losowych,

  c) w przypadku zaistnienia uszkodzeń Towarów wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami        producenta dotyczącymi montażu, obsługi lub konserwacji,

  d) w przypadku zaistnienia uszkodzeń Towarów powstałych na skutek niewłaściwej instalacji lub rozruchu,

  e) w przypadku wprowadzenia zmian uniemożliwiających identyfikację Towarów na przykład poprzez naruszenie numerów seryjnych, dat produkcji, itp.

  f) w przypadku uruchomienia, obsługi lub konserwacji Towarów przez osobę nieposiadającą stosownych uprawnień wymaganych do uruchomienia, obsługi lub konserwacji Towarów.

6. Gwarancja udzielona przez Schrack nie obejmuje:

  a) materiałów podlegających eksploatacji oraz podlegających naturalnym procesom starzenia jak np. baterie

  b)  uszkodzeń  powstałych podczas transportu.

7. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Schrack i w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać na czym polega wada. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie www.schrack.pl. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub jego zastosowanie naprawa musi odbyć się u Klienta, Klient zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji naprawy, np. podnośniki, etc. oraz zapewnić obecność ekipy pomocniczej, w tym osoby odpowiedzialnej z ramienia Klienta za funkcjonowanie i obsługę instalacji oraz urządzeń elektrycznych.

8. W przypadku uznania przez Schrack zgłoszonej reklamacji Schrack jest obowiązany, według własnego wyboru, do naprawy wadliwego Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na nowy w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa lub wiąże się z niewspółmiernymi do efektu nakładami ze strony Schrack.

9. Na rozpatrzenie i załatwienie reklamacji Schrack ma 21 dni od daty prawidłowego wniesienia reklamacji do Schrack. Przez prawidłowe wniesienie reklamacji rozumie się dostarczenie reklamowanego towaru do Schrack wraz z prawidłowo wypełnionym protokołem reklamacyjnym, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 7 zdanie 3 powyżej dostarczenie do Schrack prawidłowo wypełnionego protokołu reklamacyjnego.

10. Odpowiedzialność Schrack z tytułu niezałatwienia reklamacji lub nieterminowego załatwienia reklamacji ogranicza się wyłącznie do poniesionych strat (damnum emergens) i nie może przekroczyć 5% wartości reklamowanego Towaru. Wyłączona jest odpowiedzialność Schrack za utracone korzyści (lucrum cessans) w związku z niezałatwieniem reklamacji lub nieterminowym załatwienia reklamacji.

11. Z tytułu udzielenia gwarancji, bez względu na jej rodzaj, Schrack nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane wadliwym działaniem Towarów, w tym m.in. za straty materialne w majątku Klienta, utratę korzyści finansowych, utratę danych.

12. Towary wymienione na nowe podczas naprawy stanowią własność Schrack i nie podlegają zwrotowi do Klienta.

13. Zwrot towarów możliwy tylko za zgoda Schrack Technik Polska sp. z o.o. w oryginalnych opakowaniach i bez śladów używania. Zwrotowi nie podlegają produkty wycofane z oferty, produkty opatrzone logo klienta oraz produkty wykonane lub sprowadzone na indywidualne zamówienie klienta. Zwracany towar musi być dostarczony do jednego z oddziałów handlowych Schrack Technik Polska na terenie RP. Datą zwrotu jest data przyjęcia zwracanych towarów do magazynu, potwierdzona dokumentem wewnętrznym.

14.  Schrack nie udziela gwarancji na produkty sprzedawane w ramach sprzedaży promocyjnej, sprzedaży premiowanej czy wydawanych w postaci nagród za udział w konkursach. 

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za:

  a) działania i zaniechania własne,

  b) działania lub zaniechania osób, którym udostępnił Login i Hasło,

  c) działania lub zaniechania osób, którym Login i Hasło zostało wygenerowane na podstawie dyspozycji Klienta,

  d) działania lub zaniechania osób, którym Login i Hasło zostało wygenerowane na podstawie dyspozycji Administratora,

  e) działania lub zaniechania osób, którym Login i Hasło zostało udostępnione lub ujawnione przez osoby wskazane w rozdziale VII pkt. 1 lit. c) lub d).

2. Odpowiedzialność Klienta wskazana w pkt. 1 powyżej dotyczy w szczególności    zamówień składanych w Sklepie Internetowym i ich treści, danych teleadresowych podanych przez Klienta lub Administratora.

3. Schrack nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub zobowiązania Klienta powstałe na skutek udostępnienia lub ujawniania Loginu i Hasła osobom lub przez osoby wskazane w pkt. 1 powyżej.

1. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest:

   Schrack Technik Polska Sp. z o.o.

   ul. Staniewicka 5

   03-310 Warszawa

   www.schrack.pl

   +48 22 205 31 00

   rodo(at)schrack.pl

2. Podanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych w ramach Niepełnej Rejestracji Konta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, polegających na umożliwieniu korzystania z Konta w zakresie, jaki umożliwia Niepełna Rejestracja Konta. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Niepełną Rejestrację Konta i korzystanie z Konta w zakresie, jaki umożliwia Niepełna Rejestracja Konta.

Podanie danych osobowych w ramach Pełnej Rejestracji Klienta jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, albowiem dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym (zawieranie Umów Sprzedaży) jest możliwe wyłącznie do dokonaniu Pełnej Rejestracji Klienta i podaniu danych osobowych wymaganych do Pełnej Rejestracji Klienta. Administrator przed wprowadzeniem do Konta i nadaniem statusu "Uprawniony do składania Zamówień", "Uprawniony do podglądu cen", "Bez uprawnień" lub "Nieaktywny" danych osobowych osób, których dane wprowadza do Konta, zobowiązany jest przed wprowadzeniem danych uzyskać zgodę osób, których dane osobowe dotyczą na ich udostępnienie w ramach Konta lub posiadać inną podstawę prawną do ich udostępnienie w ramach Konta. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Pełną Rejestrację Klienta i korzystanie z Konta w zakresie, jaki umożliwia Pełna Rejestracja Klienta, w tym zawieranie Umów Sprzedaży.

3. Sposób przetwarzania.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.

4. Cele przetwarzania.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  a) zawarcia i realizacji Umów Sprzedaży– ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia Umów Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  b) marketingu bezpośredniego usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i realizacją Umów Sprzedaży - ponieważ  jest  to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  d) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Kategorie odbiorców danych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty następujących kategorii:

  a) spółki powiązane ze Schrack Technik Polska Sp. z o.o. w ramach grupy kapitałowej

  b) świadczące usługi:
  - spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania przesyłek
  - informatyczne
  - marketingowe
  - płatnicze, finansowe
  - księgowo-finansowe
  - audytorskie i kontrolne
  - prawne i windykacyjne

  c) ubezpieczyciele

  d) nabywcy wierzytelności

  e) biura informacji gospodarczej

  f) partnerzy biznesowi

  g) upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, ZUS).

6. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w celu wykonania Umów Sprzedaży oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres 30 lat do momentu wykonania Umowy Sprzedaży,

  b) w celu marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowych i 5 lat po ich zakończeniu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,

  c) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.

7. Obowiązki informacyjne

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych osobowych na mocy artykułu 15 RODO, do sprostowania błędnych danych na mocy artykułu 16 RODO, do usunięcia danych na mocy artykułu 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania na mocy artykułu 18 RODO, do sprzeciwu wobec niestosownego przetwarzania danych na mocy artykułu 21 RODO oraz do przenoszenia danych na mocy artykułu 20 RODO.

Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W momencie uzyskiwania danych osobowych poinformujemy osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów czy umowy oraz czy jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Poinformujemy także osobę, której dane dotyczą, czy jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niepodania tych danych.

Nie jest dokonywane żadne zautomatyzowane podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem. Gdybyśmy chcieli użyć danych osobowych do celów innych niż te dane osobowe zostały zgromadzone, musimy udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o tym celu.

Jeśli dane osobowe zostały uzyskane od innego podmiotu, a nie zgromadzone od osoby, której dane dotyczą, administrator, oprócz udzielenia powyższych informacji, poinformuje także osobę, której dane dotyczą, po uzyskaniu danych osobowych o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe oraz, jeśli ma to zastosowanie, czy pochodzą z publicznie dostępnych źródeł.

Jeśli dane osobowe nie zostały zgromadzone osobiście od osoby, której dane dotyczą, administrator nie jest zobowiązany do informowania osoby, której dane dotyczą, jeśli osoba, której dane dotyczą, ma już te informacje, jeśli przekazanie takiej informacji jest niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernym wysiłkiem, jeśli uzyskanie lub ujawnienie wynika ściśle z przepisów obowiązujących administratora lub jeśli dane osobowe muszą pozostać w poufności w związku ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy zawodowej, w tym ustawowego zobowiązania do zachowania poufności.

Wykorzystanie narzędzia Google Analytics

 

Strona internetowa SCHRACK wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych udostępnianą przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze Klienta i pozwalają na analizę korzystania ze strony internetowej przez Klienta. Każda informacja generowana przez cookie dotycząca korzystania ze strony internetowej jest zwykle przesyłana na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. Jeśli aktywowana jest anonimizacja adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP Klienta jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google zlokalizowany w USA i tam skracany. Na tej stronie anonimizacja adresów IP została aktywowana. Google wykorzystuje tę informację w imieniu operatora strony internetowej w celu oceny korzystania ze strony przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu dla operatora witryny.

 

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę klienta w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Klient może zapobiec przechowywaniu cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Uwaga: może się zdarzyć, że w takim wypadku Klient nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji, jakie oferuje strona internetowa. Dodatkowo, Klient może zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez cookie oraz związanych z korzystaniem ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie oraz zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Dane anonimowe

 

Podczas odwiedzania strony Schrack niektóre dane Klienta są automatycznie zapisywane na serwerze Schrack dla celów związanych z administracją systemu, statystyką oraz tworzeniem kopii zapasowej. Dane te obejmują nazwę dostawcy usług internetowych Klienta, w niektórych przypadkach wersję przeglądarki internetowej, system operacyjny komputera, nazwę strony internetowej, z której Klient korzystał zanim odwiedził stronę internetową Schrack, materiały przeglądane na stronie internetowej Schrack oraz, w razie potrzeby, odnalezienie wyrażeń, jakie Klient wykorzystał w celu wyszukania strony internetowej Schrack. Dane te mogą pomóc w identyfikacji poszczególnych osób odwiedzających stronę. Jednak dane osobowe nie są przetwarzane w tym kontekście. Taki rodzaj danych jest wykorzystywany tylko anonimowo. Jeśli Schrack przekazuje dane anonimowe dla zewnętrznych dostawców usług, zapewniane są środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że przesyłanie danych jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 

Cookies oraz inne środki techniczne dla gromadzenia danych użytkownika

 

Tzw. cookies są wykorzystywane, aby zwiększyć użyteczność strony internetowej Schrack. „Cookies” są to drobne dane przechowywane tymczasowo przez przeglądarkę na dysku twardym w komputerze Klienta i są niezbędne, aby korzystać ze strony internetowej Schrack. Tak więc informacje zawarte w cookies są wykorzystywane, aby kontrolować sesje, a w szczególności aby polepszyć nawigację i umożliwić jak najprostsze korzystanie ze strony internetowej. Co więcej, cookies są wykorzystywane do identyfikowania tzw. danych użycia. Termin dane użycia w szczególności dotyczy następujących informacji:

  • Odwiedzone strony
  • Pobrania

Niniejsza informacja jest częściowo połączona z ID Klienta oraz/lub adresem mailowym Klienta, co pozwala na identyfikację użytkownika. Dane oraz informacje zebrane w procesie wykazują szczegóły dotyczące zachowania kupującego i są przechowywane dla celów reklamowych, marketingowych oraz dystrybucyjnych, jak również optymalizacji strony internetowej. Dane użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim. Klient może zapobiec wykorzystaniu tych danych przez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli użytkownik korzysta ze strony internetowej bez zmiany ustawień oznacza to, że zgadza się na wykorzystanie danych zgodnie z powyższą informacją.

 

Ochrona i przesyłanie danych

 

Schrack przechowuje dane klienta w sposób bezpieczny, a tym samym zachowuje niezbędne środki ostrożności, w celu zabezpieczenia danych klienta przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zmianami. Kontrahenci firmy Schrack, którzy posiadają dostęp do danych klientów, niezbędnych do świadczenia usług klientom w imieniu firmy Schrack podlegają umowie o zachowaniu niniejszych informacji w tajemnicy i nie wolno im wykorzystywać tych danych w sposób niewłaściwy.

 

Dane osobowe wykorzystywane przy realizacji zamówień, okres przechowywania danych oraz prawo do usuwania lub poprawiania danych

 

Jeśli Klient przekazuje dane osobowe z własnej woli, w szczególności w związku ze składaniem zamówień w sklepie internetowym, Schrack wykorzystuje te dane w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań umownych. Dodatkowo, dane osobowe przekazywane przez klienta są zapisywane w bazie danych klienta, którą Schrack wykorzystuje do celów reklamowych i marketingowych. Jeśli Schrack przekazuje dane osobowe dla zewnętrznych dostawców usług, zapewniane są środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że przesyłanie danych jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Zapisane dane są usuwane przez Schrack, gdy mija okres przechowywania danych pod warunkiem, że Schrack nie potrzebuje już dłużej tych danych. Klient może w każdej chwili domagać się przekazania informacji dotyczących danych oraz/lub usunięcia danych.

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google +1

 

Gromadzenie i przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google +1 możesz opublikować informacje na całym świecie. Poprzez przycisk Google +1 każdy użytkownik otrzymuje spersonalizowane treści od Google oraz naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje, że korzystano z +1 dla treści oraz informacje o stronie, którą odwiedziłeś wciskając +1. Twoje +1 mogą być wyświetlane jako odnośniki wraz z nazwą twojego profilu oraz twoim zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub twój profil Google lub w innych miejscach na stronach internetowych oraz reklamach w Internecie.

 

Google rejestruje informacje dotyczące twojej aktywności +1 w celu poprawy usług Google dla ciebie i innych. Aby móc korzystać z przycisku Google +1 potrzebny jest widoczny na całym świecie publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną dla danego profilu. Nazwa ta jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, która została użyta podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość twojego profilu Google może być widoczna dla użytkowników, którzy znają twój adres mailowy lub inne informacje identyfikacyjne.

 

Wykorzystanie zgromadzonych informacji: Oprócz celów wykorzystania wskazanych powyżej przekazane przez ciebie informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może opublikować zagregowane statystyki dotyczące działań użytkownika w zakresie +1 oraz/lub może przekazać je użytkownikom oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy czy powiązane strony internetowe.

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Twittera

 

Na naszych stronach wbudowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te oferowane są przez Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Jeśli Klient korzysta z Twittera oraz funkcji „re-tweet” odwiedzane przez Klienta strony internetowe są powiązane z kontem Klienta Twitter oraz widoczne dla innych użytkowników. Podczas tego procesu dane są także przesyłane do serwisu Twitter. Należy zauważyć, że jako dostawca strony internetowej nie jesteśmy informowani o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Twitter. Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z polityką prywatności Twitter pod adresem twitter.com/privacy. Ponadto można zmienić ustawienia prywatności Twitter w opcjach konta pod adresem twitter.com/account/settings.

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z narzędzi Schrack

 

Aby móc korzystać z różnorodnych narzędzi Schrack należy wprowadzić dane do logowania w sklepie internetowym. Narzędzia te są wyposażone w funkcję śledzenia, aby umożliwić pomiar, w jakim stopniu narzędzia są wykorzystywane oraz realizować zamierzone ulepszenia. Dzięki funkcji śledzenia do firmy Schrack przesyłane są dane statystyczne dotyczące użycia związane z użytkownikiem. Korzystając z narzędzi Klienta wyraża zgodę na wykorzystanie wspomnianych powyżej danych. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgodę Klienta na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” i  używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

2. Przystępując do uczestnictwa w którejkolwiek ze Sprzedaży Premiowych organizowanych przez Schrack i odbierając nagrody w ramach tej Sprzedaży Premiowej (osobiście lub przez osoby działające w imieniu Klienta) Klient potwierdza, iż wszystkie odebrane nagrody stanowią Jego dochód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się do ich rozliczenia na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.

3. Szczegółowe czynności związane z realizacją zakupów w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną część Regulaminu.

4. Do umowy sprzedaży Towarów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

6. Schrack zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania Zamówienia.

7. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 10 marca 2023 r. i ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych od dnia 10 marca 2023 roku.

Regulamin Sklepu Internetowego jest również dostępny do pobrania w wersji PDF