Schrack Technik Polska

Użytkowanie narzędzi Schrack

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA NARZĘDZI SCHRACK TECHNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW

1.  Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania warunków użytkowania

1.1.  Schrack Technik Polska sp. z o.o., ul. Staniewicka 15, 03-310 Warszawa (w skrócie „Schrack”) udostępnia różne aplikacje i narzędzia internetowe (w skrócie „narzędzia”).

1.2.  Określenia „my”, „nas”, „nasze” w niniejszym dokumencie oznaczają firmę Schrack.

1.3.  Użytkowanie oferowanych przez nas narzędzi dozwolone jest wyłącznie na tych warunkach.

1.4.  Narzędzie mogą być używane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą oraz szkoleniowych (szkoła, studia, wykształcenie zawodowe itp.) przez osoby, które ukończyły 14 lat. Logując się, potwierdzają Państwo, że użytkowanie odbywa się w tych celach oraz że mają Państwo ukończone 16 lat.

1.5.  Niniejsze warunki użytkowania regulują stosunki między Państwem jako użytkownikiem a firmą Schrack, jako twórcą lub operatorem narzędzi. Warunki użytkowania stanowią umowę między Państwem a firmą Schrack. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki użytkowania, nie mają Państwo prawa uzyskiwać dostępu do naszych narzędzi ani z nich korzystać. Korzystanie z naszych narzędzi jest równoznaczne z oświadczeniem, że znają Państwo wszystkie postanowienia niniejszych warunków użytkowania i je akceptują.

1.6.  Postanowienia zawarte w Państwa formularzach umowy i innych warunkach handlowych są w całym zakresie nieskuteczne w odniesieniu do korzystania z narzędzi, bez względu na to, kiedy i w jakiej formie zostaniemy o nich poinformowani. Odmienne uzgodnienia w sprawie poszczególnych postanowień niniejszych warunków użytkowania są skuteczne tylko w indywidualnych przypadkach i ich ważność zależy od uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez nas. Brak odpowiedzi z naszej strony nie oznacza zgody.

2.  Stosowanie i rejestracja

2.1.  Warunkiem korzystania z narzędzi jest zarejestrowanie się. Rejestracja jest wymagana tylko raz i umożliwia dostęp do wszystkich narzędzi. Zastrzegamy sobie jednak możliwość wprowadzenia specjalnej rejestracji, w tym ewentualnie na specjalnych warunkach, do poszczególnych narzędzi, zmiany sposobu rejestracji oraz żądania innych lub dodatkowych danych w przyszłości.

2.2.  Państwo są odpowiedzialni za rzetelność i kompletność podanych przez siebie danych rejestracyjnych oraz przechowywanie danych dostępowych w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszystkie działania realizowane w ramach swojego konta, w tym działania osób trzecich, którym udostępnili Państwo informacje o swoim koncie lub które uzyskały do nich dostęp wskutek Państwa nieuwagi.

3.  Dostęp do narzędzi

3.1.  Warunkiem korzystania z narzędzi jest spełnienie pewnych minimalnych wymagań technicznych. Te wymagania mogą co pewien czas ulegać zmianie. Nie jesteśmy zobowiązani do obsługiwania żadnych określonych technologii. Dostęp do naszych narzędzi możliwy jest obecny tylko za pomocą aktywnego i wystarczająco szybkiego połączenia internetowego. Koszty tego połączenia internetowego wyliczane są przez Państwa zewnętrznego dostawcę i nie mamy na nie żadnego wpływu. Należy pamiętać, że wczytywane materiały mogą wymagać dużych ilości danych, w związku z czym, zwłaszcza przebywając za granicą, należy podjąć stosowne środki w celu zminimalizowania powstających z tego tytułu kosztów połączenia komórkowego.

3.2.  Ze względu na naturę Internetu nie jesteśmy w stanie zagwarantować ciągłej i nieprzerwanej dostępności i sprawności narzędzi. Możemy ograniczać dostępność narzędzi lub ich określonych obszarów i funkcji, jeśli uznamy to za stosowne ze względu na limity przepustowości, bezpieczeństwo lub integralność naszych serwerów lub przeprowadzanie działań konserwacyjnych służących utrzymaniu lub ulepszeniu działania narzędzi. Możemy ulepszać narzędzia, rozwijać je i zmieniać oraz w dowolnym momencie wprowadzać nowe usługi.

4.  Własność intelektualna

4.1.  Same narzędzia i ich struktura są chronione z tytułu praw autorskich, praw do baz danych i praw pokrewnych. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do nich.

4.2.  Zastrzegamy sobie wszystkie prawa, w tym zwłaszcza, ale nie tylko, prawa autorskie i prawa do wykorzystania, do wszystkich utworzonych przez nas materiałów, w tym zwłaszcza tekstów, logotypów, grafik, fotografii i układów graficznych.

4.3.  Utworzone przez nas materiały mogą być używane tylko do zastosowań przewidzianych w danym narzędziu. Jakiekolwiek inne użycie — jeśli nie zostało pisemnie z nami uzgodnione — jest niedozwolone.

5.  Prawa do zmieniania i dezaktywowania narzędzi

5.1.  Mamy prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez określonego czasu wypowiedzenia implementować nowe elementy, jako część składową lub uzupełnienie urządzenia oraz gruntownie zmieniać sposób ich działania. Ponadto mamy prawo do usuwać funkcje lub w całości dezaktywować narzędzia i zawiesić nasze usługi.

6.  Zamykanie konta użytkownika

Mamy prawo także bez uprzedzenia zablokować dostęp do Państwa konta, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Państwo lub osoba trzecia, która posługuje się danymi Państwa konta, narusza niniejsze warunki użytkowania lub inne przepisy prawa w związku z korzystaniem z narzędzi lub jest to wskazane z przyczyn technicznych lub z powodu problemów z bezpieczeństwem. Powiadomimy Państwa, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia niniejszych warunków użytkowania lub obowiązującego prawa, i umożliwimy Państwu złożenie usprawiedliwienia i wyjaśnienia. Jeśli podejrzenia nie zostaną rozwiane i uznamy to za współmierne do powagi naruszenia, będziemy mieli prawo definitywnie zamknąć Państwa konto. Utracą wtedy Państwo dostęp do wszystkich narzędzi.

7.  Zmiany warunków użytkowania

Ze względu na zmiany w naszych narzędziach i obowiązujących przepisach, a także z powodów organizacyjnych te warunki użytkowania będę co pewien czas korygowane. Jeśli zaktualizujemy nasze warunki, będą Państwo mogli zaakceptować warunki lub zaprzestać korzystania z naszych narzędzi. Jeśli po wejściu w życie aktualizacji będą Państwo nadal korzystali z narzędzi, będzie to oznaczało deklarację zgody na nowe warunki i podporządkowanie się nim.

8.  Gwarancja i odpowiedzialność

8.1.  Dopóki udostępniamy nasze narzędzia bezpłatnie, nie udzielamy na nie żadnej gwarancji.

8.2.  Narzędzia służą jako pomoc podczas dopasowywania naszych elementów do projektów wszelkiego rodzaju.

8.3.  Jest wyraźnie zaznaczone, że użytkownik musi zweryfikować wygenerowaną przez narzędzie propozycję i sprawdzić, czy faktycznie spełnia ona wymagania jego projektu, oraz w razie potrzeby oczywiście ją skorygować. Nie gwarantujemy w żadnym razie poprawności ani kompletności informacji.

8.4.  W razie uszkodzeń ciała ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Ponadto nasza odpowiedzialność jest ograniczona do działania umyślnego i rażącej niedbałości, za szkody spowodowane lekką niedbałością nie odpowiadamy. Za szkody pośrednie i niezrealizowane zyski odpowiadamy tylko w razie działania umyślnego.

8.5.  Nie odpowiadamy za bezprawne ingerencje osób trzecich (jak infekowanie wirusami, włamania hakerów), o ile nie wynikają one z niedopełnienia przez nas obowiązku staranności.

8.6. Nie udzielamy żadnej gwarancji nieprzerwanej lub ciągłej dostępności narzędzi.

8.7.  Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody związane z problemami z transmisją, awarie przewodów komunikacyjnych, problemy lub zakłócenia techniczne mobilnego Internetu, sieci lub przewodów telefonicznych, systemów online, serwerów lub dostawców, elementów wyposażenia komputerów oprogramowania oraz awarie usługi e-mail, o ile nie ponosimy za nie winy z powodu co najmniej rażącej niedbałości.

9.  Gwarancja rekompensaty

Gwarantują Państwo przejąć na siebie odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów, także osób trzecich, wobec nas, naszych spółek zależnych i powiązanych, kierownictwa, pracowników, reklamodawców i partnerów, jak w szczególności odszkodowania za szkody bezpośrednie i pośrednie oraz poniesione wydatki (włącznie z racjonalnymi i sensownym kosztami monitów, prowadzenia sprawy i obsługi prawnej), które wynikają z przypisanego Państwu naruszenia niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących przepisów, jak obowiązujące prawo. Dotyczy to także roszczeń osób trzecich.

10.  Komunikacja

Mamy prawo do wysyłania wszelkiej korespondencji na ostatni podany przez Państwa przy okazji rejestracji lub w trakcie aktualizacji informacji o koncie adres e-mail. Związane z umową informacje od Państwa powinny być wysyłane na adres e-mail podany w naszej stopce redakcyjnej.

11.  Ochrona danych osobowych

11.1.  W ramach korzystania z narzędzia zbieramy określone dane, częściowo automatycznie, które konieczne są do jego działania. Są to m.in. następujące dane:

  • Dane podstawowe (np. kod pocztowy, państwo, płeć, wiek, adres e-mail)
  • Dane techniczne (np. sprzęt, dostawca Internetu, używana przeglądarka)
  • Dane dotyczące użytkownika (np. ocena korzystania poszczególnych funkcji i narzędzi, protokół działań)

11.2.  Te dane są przez nas przetwarzane, aby

  • udostępniać Państwu narzędzia i związane z nimi funkcje;
  • poprawiać i rozszerzać funkcje i parametry narzędzi;
  • zapobiegać nadużyciu i nieodpowiedzialnemu użyciu, a także likwidować ich skutki;
  • informować Państwa o narzędziach i naszych produktach/usługach.

11.3.  Dokładniejsze informacje o danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z narzędzi, stosownych podstawach prawnych oraz dalsze informacje znajdą Państwo w naszej  DEKLARACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SCHRACK TECHNIK. 

12.  Postanowienia końcowe

12.1.  Warunki użytkowania i relacje handlowe między Państwem a nami, włącznie z ewentualnymi pytaniami o skuteczność prawną stosunku umownego i ewentualnymi sporami, podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem prawa międzynarodowego prywatnego i norm kolizyjnych. Jeśli są Państwo konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego i korzystają z tych narzędzi do celów czysto prywatnych, ten wybór prawa nie prowadzi do pozbawienia prawa tej ochrony, która jest Państwu zagwarantowana przez te postanowienia, od których zgodnie z prawem nie można odstąpić na mocy uzgodnienia (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

12.2.  Jeśli są Państwo przedsiębiorcą, wyłączną jurysdykcję sprawuje sąd rozstrzygający spory prawne właściwy dla naszej siedziby. Jeśli są Państwo konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, obowiązuje jurysdykcja w rozumieniu tej ustawy.

12.3.  Jeśli dowolne postanowienie niniejszych warunków użytkowania zostanie unieważnione, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

 

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2021 r.