Schrack Technik Polska

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Schrack Technik Polska Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 31694 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5240018605 moich danych osobowych podanych podczas rejestracji do udziału i uczestnictwa w Spotkaniach Firmowych Schrack Technik Polska edycja 2019 i następne.
 2. Oświadczam, iż dobrowolnie podaję swoje dane osobowe. Oświadczam również, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą.
 3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schrack Technik Polska Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, rodo(at)schrack.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 31694 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5240018605.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych podczas rejestracji uczestnictwa w Spotkaniach Firmowych Schrack Technik Polska edycja 2019 w tym: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e - mail, nazwy firmy, adresu firmu, numeru NIP, wizerunku - niezbędnych do zgłoszenia udziału i uczestnictwa w Spotkaniach Firmowych Schrack Technik Polska edycja 2019 i następne.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zgłoszenia udziału i uczestnictwa w Spotkaniach Firmowych Schrack Technik Polska edycja 2019 i następne; udziału w bankiecie organizowanym przez Schrack Technik Polska po zakończeniu Spotkań Firmowych; udziału w konkursie przeprowadzanym podczas bankietu i odbioru nagrody; udziału w ankiecie telefonicznej lub mailowej na temat oceny Spotkań Firmowych; publikacji wizerunku w portalach społecznościowych, w których na stronach profilowych administratora opublikowana zostanie fotorelacja ze Spotkań Firmowych; publikacji wizerunku na stronie www.schrack.pl, gdzie opublikowana zostanie relacja ze Spotkań Firmowych.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, zaś podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Spotkaniach Firmowych Schrack Technik Polska edycja 2019 i następne oraz przedsięwzięciach z tym związanych (bankiet, udział w ankiecie telefonicznej). Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Spotkaniach Firmowych Schrack Technik Polska edycja 2019 i następne oraz przedsięwzięciach z tym związanych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
    a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
    c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie zody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego w którym odbędzie się ostatnia edycja Spotkań Firmowych Schrack Technik Polska.