Schrack Technik Polska

Schrack Select

Schrack SELECT - arkusz do sprawdzenia selektywności

W celu uproszczenia prac na etapie projektowania przygotowaliśmy program SCHRACK SELECT do sprawdzenia selektywności między różnymi aparatami.

Program został przygotowany w oparciu o arkusz kalkulacyjny EXCEL. Umożliwia sprawdzenie, czy istnieje selektywność między wyłącznikami nadmiarowoprądowymi, wyłącznikami kompaktowymi MC (do 1600A), rozłącznikami bezpiecznikowymi czy wyłącznikami powietrznymi MO (do 6300A). Ponadto umożliwia także dobór ustawień potencjometrów dla różnych zabezpieczeń i charakterystyk w wyzwalaczach wyłączników MC oraz MO.

Celem programu jest wyrysowanie charakterystyk wyłączników przy wybranych przez użytkownika parametrach nastaw z bloków zabezpieczeń, dzięki czemu w sposób prosty (optyczny) można sprawdzić selektywność oraz udokumentować ten fakt. Program pomaga użytkownikowi podczas wprowadzania danych wyłącznika, podając możliwe zakresy do wyboru jak również informuje o ewentualnych błędach. Podpowiedzi pojawiają się interaktywnie, podczas wprowadzania danych. 

Wprowadzone poprawnie parametry bloków zabezpieczeń są automatycznie wyrysowywane. Obie osie wykresu są w skali logarytmicznej (1A do 100kA; 1ms do 2h). Minimalny czas zadziałania części zwarciowej bezzwłocznej jest zaznaczony na wykresie np. czas przewodzenia który zainicjuje nieodwracalny proces wyzwolenia podobnie jak dla minimalnego czasu topnienia bezpieczników.

Program oferuje możliwość wyboru języka, a także możliwość wypełnienia ogólnych danych do dokumentacji, które będą wyświetlone w prawym górnym rogu wykresu.

Można tam wpisać takie dane jak: nazwa firmy, nazwa projektu (instalacji), autor, data, napięcie sieci oraz częstotliwość sieci. Szczególnie dwie ostatnie dane (napięcie i częstotliwość) są bardzo ważne, gdyż wpływają na zdolności łączeniowe Ics i Icu wyłącznika - koniec dolnej części charakterystyki. Charakterystyki wyłączników, które nie są dostosowane do wybranego napięcia znamionowego nie zostaną wyświetlone na wykresie! 

Dla każdego przypadku, jest to praktyczna i prosta weryfikacja selektywności wyłączników i bezpieczników. Selektywność pomiędzy aparaturą łączeniową jak np. wyłączniki/bezpieczniki jest zachowana wtedy, jeśli ich charakterystyki nie przecinają się i nie dotykają się. W celu określenia maksymalnych granic selektywności zalecane jest skorzystanie z tabel selektywności zamieszczonych w katalogu głównym firmy Schrack.

Program domyślnie ma puste pola wyboru określające wyłączniki i charakterystyki. Wypełnione konfiguracje mogą zostać zapisane w celu wykorzystania w przyszłości, Przy zapisywaniu wybranych charakterystyk należy zmieniać nazwy plików.

Mamy także możliwość wydruku charakterystyk bezpośrednio lub zapisanych jako PDF. Charakterystyki wyzwalania mogą być również kopiowane i przenoszone do innych programów za pomocą standardowych funkcji "kopiuj / wklej".